رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آذین بندی خیابان

آذین بندی خیابان دولتی به مناسبت مراجعت«ناصرالدین شاه»از سفر سوم اروپا

نوشته زیر عکس: سردرب عمارت حکومتی و خیابان که در روز ورود موکب منصور  بندگان اعلیحضرت شاهنشاهی روحنا فداه به شهر قزوین، آیین کرده اند. 17 شهر صفر سنه 1307 

اشتراک گذاری

ارسال نظر