رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جماعت زیادی عقیده داشتند که توپ مروارید در اوایل سلطنت«فتحعلیشاه» و به دستور«عباس میرزا»نایب السلطنه ساخته و پرداخته شده بود که در آن زمان به تازگی کارخانه های توپ ریزی در طهران و تبریز دایر کرده بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر