رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مرحوم«سرتیپ حسین پاشاخان»ملقب به«مظفرالسلطنه»

«پاشاخان» پسر«ابراهیم خان مظفرالدوله»و دختر«عبدالله میرزا قاجار»فرزند یازدهم«فتحعلیشاه» بود، لذا«پاشاخان» از سوی مادر، نتیجه«فتحعلیشاه» محسوب می شد. فرزند ارشد«پاشاخان»،«امیرمحمد مظفرالسلطنه» دوم است که چهار دختر داشت به نام های«خاصه خانم»ملقب به«خانم بزرگ»؛«توران خانم»،«عفت خانم» و«انیس خانم». مرحومه«توران خانم» مادر مرحوم«حسن میرزایی» و زنده یاد استاد«محسن میرزایی» بودند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر