رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکم واگذاری املاک

واگذاری املاکی از شهر کاشان به عملجات و خدمه مهدعلیا با حکم «ناصرالدین شاه»

سجع مهر«ناصرالدین شاه قاجار» الملک لله تعالی- تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت، صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت

که چون انتظام امورعملجات نواب مهدعلیا و ستر کبری همواره مکنون خاطر خطیر مرحمت تخمیر اعلیحضرت پادشاهی است، علی هذا از ابتدای معامله تخاقوی ئیل خجسته تحویل و مابعدها بدین موجب قراء واقعه در بلوک سردسیر کاشان را در عوض مواجب عملجات معزی الیها مرحمت و واگذار فرمودیم:

۱۱۹۲ تومان و ۲۰۵ دینار اصل ۱۰۲۳ تومان و ۶۱۵ دینار قریه ازوار تیول هفتاد تومان تخفیف ۱۱۶ تومان و ۱۹۸۰ دینار قریه ویدوج تیول ۱۴۰ تومان تخفیف قدیم ۲۴۲ تومان و ۶۴۸۰ دینار قریه ویدجا تیول ۱۰۰ تومان تخفیف قدیم ۳۵۲ تومان و ۸۰۳۰ دینار قریه خنب ۱۹۲ تومان و ۴۵۲۵ دینار قریه دره ۱۱۸ تومان و ۹۶۰۰ دینار اضافه ۱۶۸ تومان و ۹۵۹۰ دینار فرع تومانی ۱۵۰۰ دینار ۱۵۳ تومان ۴۵۹۰ دینار برگشت تخفیف ۸۰۰۰ تومان از بابت  قراء مفصله فوق ۳۱۰ تومان در ۵۰۰ دینار ۱۵ تومان و ۵ قران از بابت مواجب عملجات ۳۰۰۰ تومان کسر شود. ۱۶۶۶ تومان (۱۸۲۶) ۶۵۵۰ دینار از بابت زاجکان و دویرن ؟ قزوین از قرار فرمان علیحده باقی ۱۱۷۳ تومان و ۳۴۵۰ دینار باقی که هر ساله بدیوان کارسازی نماید ۱۸ تومان ۶۷۵۵ دینار بعلاوه ۳۰۰ تومان برگشت رسوم ۳۱۸ تومان و ۶۷۷۵ دینار که از قرار این فرمان جهان مطاع همه ساله متوجهات دیوانی آنجا را دریافت نموده، از روی فراغت و اطمینان به لوازم خدمتگزاری نواب معزی الیها قیام و اقدام نمایند. مقرر آنکه عالیجاهان رفیع جایگاهان حکام و عمال حال و استقبال دارالمومنین کاشان حسب المقرر، معمول و مرتب داشته، قراء مفصله فوق را در عوض مواجب آنها برقرار و مقرر دانسته، واگذار نموده، تخلف از مدلول حکم قضا دستور ننمایند و مطالبه فرمان مجدد نکنند و عالیجاهان رفیع جایگاهان مجدت و نجدت همراهان عزت و جلالت دستگاهان مقربوالخاقان مستوفیان عظام، شرح فرمان همایون را ثبت و ضبط نموده و در عهده شناسند.

حرر فی شهر شعبان المعظم سنه ۱۲۶۵

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.