رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از نگاتیوهای اهدایی مرحوم«مسعود معصومی»به زنده یاد«استاد محسن میرزایی»

نام هنرمند خطاط، مشخص نیست.

اشتراک گذاری

ارسال نظر