رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفیر عثمانی در ایران

شمار 1:«عاصم بیک» سفیر کبیر عثمانی- شماره 2:«پرنس وادبولسکی»

روس ها که تا کرج پیش آمده بودند،‌«عاصم بیک» را در شکارگاه وردآورد کرج اسیر کردند و به روسیه بردند!

اشتراک گذاری

ارسال نظر