رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سند اتحاد چندتن از رجال مشروطه

سند اتحاد چندتن از رجال مشروطه:«اسماعیل ممتازالدوله»-«محمدولیخان تنکابنی»-«نجفقلیخان بختیاری»و«علیقلی خان بختیاری سردار اسعد»در مبارزه برای حمایت از استقلال ایران

ذیقعده 1328 هجری قمری

هو  بسم الله الرحمان الرحیم و به نستعین

به شهادت کلام الله مجید ما پنج نفر امضاءکنندگان ذیل، هم عهد و هم قسم شده و از شریعت مصالح ملک و ملت و اساس اصول مشروطیت با کمال اتحاد، ساعی و با دوستان هم، دوست و با دشمنان هم، دشمن بوده و به یاری خداوند متعال، اسباب استحکام استقلال مملکت را فراهم بکنیم. فی غره ذی القعده 1328

اشتراک گذاری

ارسال نظر