رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«عضدالملک» نایب السلطنه

«علیرضاخان قوانلو ایلخانی قاجار عضدالملک»پسر«موسی خان» دایی«ناصرالدین شاه»در سال 1238 هجری قمری متولد شد. در سال 1285 هجری قمری پس از درگذشت«میرزامحمدحسین قزوینی» ملقب به«عضدالملک» و در همین سال، مهردار شاه شد. در سفر عتبات«ناصرالدین شاه» در سال 1287 هجری قمری و نیز در سال 1290 به همراه شاه به اروپا رفت و پس از بازگشت، چند حکومت داشت و مناصب درباری.

«اعتمادالسلطنه» می نویسد:«عضدالملک علیرضاخان از منصوبان پادشاه است و خوشبخت و مالدار، در خست و امساک به اعلی درجه اشتهار، متدین و ظاهرالصلاح و پاک فطرت و پاکیزه سیرت. اما عامی است، در بیسوادی و بی خبری به درجه افراط و تفریط، حتی دعا را غلط می خواند، از پلیتیک و علم و روابط خارجی بی بهره است و بی اطلاع، فقط دلش به این خوش است که مردم به او احترام زیاد نمایند و وی را به بزرگی و شان بستایند.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر