رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه تاریخی ستارخان و باقرخان

نامه تاریخی«ستارخان» و«باقرخان»به«عضدالملک»نایب السلطنه

آنچه که در این نامه مطرح شده، درخواست تبعید کسانی است که با اغراض شخصی درصدد تنزل دادن استقلال مملکت هستند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر