رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پلیس در ایام قدیم

پلیس یونیفرم پوش در تهران 

«سرگرد اریکسون»فرمانده نیروی پلیس در مرکز عکس ایستاده است 

اشتراک گذاری

ارسال نظر