رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پوشش یکی از زنان دوره قاجار

دامن کوتاه پس از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ به تقلید از زنان اروپایی در دربار ناصری، مرسوم شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100